Våre brukervilkår

Kor Arti Digital - Brukervilkår (N)

 

Generelle brukervilkår.

Sist endret: 20 september 2020

 

Vi i Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene, og informasjon om cookies gjelder for alle våre nettsteder (www.kulturskoleradet.no, bestilling.kulturskoleradet.no, www.korarti.no, www.umm.no og www.drommestipendet.no) og øvrige digitale tjenester, som e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

 

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling, bruk av data og dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

 

Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her:  

http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar

 

 1. Innledning

Kor Arti Digital («KAD») er en Internettbasert læringsressurs utgitt av Norsk kulturskoleråd. Innholdet er sanger (tekst, lyd, notasjon), videoer, pedagogisk opplegg og interaktivt verktøy, som samlet er å anse som et kurs i musikkfag.

 

De følgende Brukervilkår er et vedlegg til avtalen mellom kunden (også benevnt «Lisenstaker») og Norsk Kulturskoleråd (også benevnt «Lisensgiver») vedrørende kundens adgang til og bruken av KAD. Ved å ta i bruk KAD bekrefter du å ha akseptert disse Brukervilkårene.

 

Brukervilkårene omfatter også brukere som tar KAD i bruk direkte fra en læringsplattform eller på annen måte, der KAD av praktiske årsaker er gjort tilgjengelig også for ikke-lisensierte brukere. Om ikke annet er avtalt må bruker kontakte Lisensgiver (post@korarti.no) for å bestille abonnement. Lisensgiver har uansett rett til å fakturere brukere av KAD i henhold til gjeldende priser og vilkår.

 

 1. Lisensens gjenstand

Kontrakten gir lisensiert rett til å bruke KAD. Lisenstakeren er gjort kjent med, og aksepterer, at materialet som omfattes av lisensen fra tid til annen vil bli endret.

 

Lisensgiver forbeholder seg retten til å fjerne innhold fra KAD lisensgiver ikke lenger har rettigheter til å publisere, eller innhold som kan oppfattes som støtende eller ulovlig.

 

 1. Endring av Brukervilkår

Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene. Bruk av KAD etter at brukervilkårene er endret innebærer samtidig aksept av de nye vilkårene. Lisensgiver vil alltid etterstrebe at nye vilkår gjøres kjent for dem det gjelder.

 

 1. Tilgang til lisensiert materiell

Lisensgiver gir kunder med gyldig abonnement tilgang til bruk av KAD, normalt via FEIDE pålogging eller ved bruk av kundens læringsplattform.

 

KAD kan kun brukes via Internett. Lisenstaker er klar over de særskilte krav til Lisenstakers egen program- og maskinvare (herunder andre lisenser) som bruken av KAD forutsetter, og bærer således selv den fulle og hele risikoen for funksjonaliteten av egen maskin- og programvare, samt de nettverksløsninger som KAD og/eller nettstedet direkte eller indirekte forholder seg til. Lisensgiver er ikke ansvarlig for kompatibiliteten i forholdet mellom KAD og/eller nettstedet, og program- og/eller maskinvare på Lisenstakers side.

 

 1. Pris, betaling og lisensperiode

Lisensen gjelder for ett kalenderår fra og med ”startdato” spesifisert i avtalen. Lengre perioder kan avtales. Etter lisensperiodens utløp fornyes lisensen automatisk for ett og ett kalenderår ad gangen dersom ikke noen av partene skriftlig sier opp avtalen senest 60 dager før lisensperioden er utløpt. Manglende betaling regnes ikke som oppsigelse.

 

Avtalt pris er for gjeldende kalenderår. Prisen fremgår i bestillingsskjemaet og er beregnet ut fra den skolestørrelse Lisenstaker har oppgitt. Lisensgiver kan regulere prisen årlig i tråd med den generelle prisutviklingen/konsumprisindeksen, endring i skolens størrelse og/eller i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Lisensgivers vederlag eller kostnader. Pris kan også endres ved vesentlige endringer av produktet.

 

Første betaling finner sted ved Lisenstakers bestilling av KAD. Lisenstaker faktureres deretter en gang i året for ytterligere lisensperioder.

Ved betaling skal kidnummer oppgis. Reklamasjon på fakturaen må skje snarest mulig, og senest innen betalingsfristens utløp. Ved utsendelse av betalingsvarsel vil det påløpe et purregebyr på kr 60,- Dersom betaling fortsatt uteblir vil kravet bli oversendt inkasso.

 

 1. Autorisert bruk av KAD

Lisenstaker skal kun gi autoriserte brukere tilgang til KAD. Med dette menes elever, lærere og personell for øvrig på kundens lærested. Antall autoriserte brukere fremgår av avtalen.

 

Lisenstaker kan ikke overdra sine rettigheter etter denne lisensavtalen til tredjepart ved salg, viderelisensiering, leasing, leie, lån eller på annen måte. Ved skolesammenslåing kan likevel rettiighetene til de brukere denne avtale gjelder overføres til ny skole. En slik eventuell endring må umiddelbart meddeles og avtales med Lisengsiver.

 

 1. Tiltak mot uautorisert bruk

Lisensgiver forbeholder seg retten til å iveksette alle lovlige tiltak for å unngå ulovlig eller uautorisert bruk av KAD. Likeledes skal Lisenstaker iverksette alle rimelige tiltak for at slik bruk unngåes. Autoriserte brukere skal identifisere seg ved hjelp av passord, i henhold til Lisenstakers tekniske løsning.

 

 1. Tekniske løsninger/forbud mot rekonstruering

Eiendomsretten til alle tekniske løsninger, programvare og verktøy som Lisensgiver gjør tilgjengelig tilhører Lisensgiver eller dennes lisensgivere eller leverandører. Alt slikt innhold er kun ment å være til hjelp i forbindelse med ordinær bruk av KAD, og kan ikke brukes i annen sammenheng uten Lisensgivers skriftlige tillatelse.

 

Lisenstaker har ikke lov til å rekonstruere, tilbakeføre, dekompilere, demontere, lage avledede versjoner av eller på annen måte søke å oppdage eller finne kildekoden for KAD, med unntak av i den grad Lisenstaker uttrykkelig tillates å dekompilere i henhold til gjeldende lov (åndsverkloven § 41 og 42).

 

 1. Eiendomsrett

Lisensgiver har full eiendomsrett til KAD, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen gir ikke denne avtalen Lisenstaker eiendomsrett eller opphavsrett til KAD. Innbetaling av Lisensavgift gir Lisenstaker kun en ikke eksklusiv disposisjonsrett til programvaren for det antall brukere som er angitt i avtalen.

 

 1. Forbehold

Lisensgiver forbeholder seg alle rettigheter til KAD selv om de ikke er særskilt nevnt i disse vilkårene.

 

 1. Lenker til andre websider

KAD kan inneholde hyperlinker til andre websider (”Andre sider”). Hvis Lisentaker gjør seg bruk av Andre sider er dette å anse som han/hun arbeider utenfor KAD, selv i tilfeller hvor Andre sider leses i KADs grensesnitt. Andre sider kan ha egne brukervilkår som avviker fra Lisensgivers. Lisenstaker er selv ansvarlig for filterinnstillinger eller annet som kan hindre adgang til Andre sider.

 

Lisensgiver kan være uten kjennskap til, og har ikke ansvar for innhold, informasjon, tjenester, produkter eller annonser på Andre sider. Lisenstaker er selv ansvarlig for bruken av Andre sider. Lisensgiver er ikke ansvarlig for bruk av og innhold på slike sider, ei heller sidenes funksjonalitet.

 

Hyperlenker til Andre sider er kun å anse som en uforpliktende tjeneste, og er ikke en del av Lisensgivers forretningsmessige leveranse. Lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til Andre sider.

 

 1. Copyright

Lisensgiver ønsker å ivarta tredjeparts opphavsrettigheter. Ved kjennskap om at innhold i KAD kan krenke slike rettigheter ønsker derfor Lisensgiver å bli gjort kjent med dette.

 

 1. Ansvar

KAD leveres ”som den er”. Lisensgiver kan ikke holdes ansvarlig for feil og/eller funksjonalitetsmangler i KAD. Lisensgiver kan ikke holdes ansvarlig for krenkelser av opphavsrett eller andre rettigheter som tilligger tredjemenn, herunder forhold som knytter seg til informasjon lagt ut av Lisenstaker. Lisensgiver kan ikke holdes ansvarlig for Lisenstakers tap som følge av at KAD ikke er tilgjengelig på grunn av tekniske feil eller andre forhold.

 

 1. Heving

Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen og forholdet ikke er utbedret innen 30 kalenderdager etter å ha mottatt skriftlig varsel med krav om at forholdet rettes. Dersom Lisenstaker hever avtalen kan Lisenstaker kreve tilbakeført en forholdsmessig del av lisensavgiften, tilsvarende avgift for gjenværende lisensperiode. Lisentakers manglende betaling anses som vesentlig mislighold, og gir dermed hevingsrett for Lisensgiver.

 

 1. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

 

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

 

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

 

 1. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett.

 

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Lykkes ikke dette kan søksmål reiser for Sør-Trøndelag tingrett som avtalt verneting, med mindre partene blir enige om voldgift. En eventuell voldgiftsbehandling følger reglene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).